x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het netwerk is opgebouwd uit bestaande natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden, agrarische natuurgebieden en nieuwe natuur. Het netwerk werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is sindsdien verschillende keren aangepast. Sinds 2014 ligt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het netwerk bij de provincies.

Binnen het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ beschermingsregime. Significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is niet toegestaan, tenzij sprake is van een groot openbaar belang en er geen alternatieven zijn. De schade moet worden gemitigeerd, en als dat niet mogelijk is, gecompenseerd.

De wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN zijn onder andere de natuurwaarden, bodemkenmerken en landschappelijke waarden.

In 2007 zijn er twee maatwerkinstrumenten toegevoegd aan het beschermingsregime voor het NNN: herbegrenzen en saldobenadering. Dit maakt onder (strikte) voorwaarden ook ingrepen mogelijk waarvan het openbaar belang minder makkelijk is aan te tonen of waarvoor mogelijk wel alternatieven zijn.

Uitgebreide ervaring met toetsingen
ATKB heeft veel ervaring met het uitvoeren van toetsingen aan het beschermingsregime voor het NNN. Heeft uw plan of project gevolgen voor het NNN? Wij kunnen de toetsing en het contact met de provincie voor u verzorgen. Als er compensatie nodig is, zoeken we samen naar de beste oplossing, die werkt voor u en voor de natuur.

Stuifzandgebied