x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op het punt waar de drie Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen en Krammer-Volkerak bijeenkomen, liggen de Krammersluizen. Dit sluizencomplex en de directe omgeving bieden een leefgebied voor veel bijzondere soorten, waaronder de noordse woelmuis, zeearend, bruinvis, verschillende orchideeënsoorten en talloze watervogels.

Op het punt waar de drie Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen en Krammer-Volkerak bijeenkomen, liggen de Krammersluizen.

Bijzondere soorten
Dit sluizencomplex en de directe omgeving bieden een leefgebied voor veel bijzondere soorten, waaronder de noordse woelmuis, zeearend, bruinvis, verschillende orchideeënsoorten en talloze watervogels. Bovendien trekken de strekdammen van het sluizencomplex tijdens het voorjaar grote aantallen kustbroedvogels aan, die hier hun nesten maken. Het gaat dan om soorten als de zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, visdief en scholekster.

Bouw windmolenpark
De bedrijvigheid in dit gebied echter flink toegenomen. Er wordt hier volop gebouwd aan de realisatie van Windpark Krammer; een windpark van 34 molens verspreid over het sluizencomplex en de Grevelingendam. Dit park zal na realisatie 102 megawatt aan duurzame stroom opwekken, wat voldoende is om ruim 100.000 huishoudens van energie te voorzien.

Ecologische begeleiding
Het is duidelijk dat de bouw van een project van dergelijke omvang een grote impact heeft op de leefomgeving van planten en dieren. Daarom heeft aannemer GMB de ecologen van ATKB ingehuurd om de werkzaamheden te begeleiden. Door het opstellen van een ecologisch werkprotocol, het intensief monitoren op de aanwezigheid van (beschermde) soorten en het begeleiden van de werkzaamheden wordt het werk nu uitgevoerd op een ecologisch verantwoorde wijze, waarbij dieren en planten zoveel mogelijk ontzien worden. Zo is dit project echt duurzaam, ook op dit vlak.