x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Vanuit het platform Heel Drenthe Zoemt is aan gemeenten gevraagd hun bermen ecologisch te beheren. Gemeente Noordenveld is een van de gemeentes die het afsprakenkader ‘soortenrijk Drenthe, samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’ heeft ondertekend. Dit is voor de gemeente Noordenveld aanleiding geweest om de gemeentelijke bermen in het buitengebied te laten beoordelen op ecologische kwaliteit en de daarin voorkomende plantensoorten te laten inventariseren. De rapportage bermeninventarisatie gemeente Noordenveld is in december 2019 door Buro Bakker afgerond.

Deze beoordeling en inventarisatie maakt inzichtelijk welke bermen ecologisch waardevol zijn en wat er gedaan kan worden om dit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Als bermen breed genoeg zijn en goed beheerd worden, kunnen het waardevolle landschapselementen zijn die tal van soorten herbergen die in het omringende landschap niet voorkomen of daar onvoldoende voedsel vinden (Reemer en Scheper, 2017).

Het doel van een bermbeheerplan is om praktisch beheer te beschrijven welke ten goede komt aan het verhogen van de biodiversiteit.

Wat is biodiversiteit
Er wordt veel over biodiversiteit gesproken en het is een containerbegrip. Wat is biodiversiteit nou eigenlijk? Voor de beschrijving van dit begrip wordt de officiële definitie van de Conventie voor Biologische Diversiteit van de Verenigde Naties gebruikt. Deze internationaal geaccepteerde definitie luidt:

Biodiversiteit is “de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen ecosystemen” (bron: Handboek Kleurkeur, De Vlinderstichting).

Biodiversiteit kan opgedeeld worden in drie lagen:

  • De variatie aan soorten levende organismen op het land en in het water
  • De variatie aan genen binnen al deze verschillende soorten
  • Variatie in ecosystemen, leefomgevingen van al deze soorten

Dit bermbeheerplan draagt bij aan de variatie van soorten op het land en aan variatie in leefomgevingen van deze soorten. Bermen zijn linten door het landschap die met het juiste beheer soorten kunnen aantrekken en herbergen. Dit bermbeheerplan gaat dus niet in op diversiteit van genen, omdat dat veel specialisme en tijd vraagt.