x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Horstermeerpolder is een droogmakerij in het Vechtplassengebied. Gezamenlijk werken Provincie, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet en Staatsbosbeheer, samen met de bewonersvereniging aan een inrichtingsplan voor het gebied. De hoofddoelen voor het gebied zijn het ontwikkelen van nieuwe natuur, het verbeteren van bestaande natuur en het optimaliseren van de agrarische structuur en de beheerssituatie.

Voor het inrichtingsplan is inzicht in het geohydrologisch model van de Horstermeerpolder van belang. Daarom voerden wij boringen in en rond de watergangen uit om de bodemopbouw, slibdikte en grondwater in kaart te brengen. Handmatig verrichten we boringen met een slibbaken (in de watergangen) en met een guts en edelmanboor (naast de watergangen). Het veldwerk geeft inzicht in de bodemopbouw. Waarmee kan worden ingeschat waar het grondwater onder druk omhoog komt. Dit heet kwelwater. Zoet kwelwater is belangrijk voor (water)planten en dieren omdat het voedselarm is en rijk is aan ijzer en kalk.

Meer inzicht in de geohydrologische situatie van de Horstermeerpolder is een goede basis voor een gedegen inrichtingsplan.