x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Als bedrijf en medewerkers hebben wij het voorrecht te mogen en kunnen werken met ons meest duurzame bezit, onze aarde. Wij zijn ons als geen ander bewust van de noodzaak om goed voor haar te zorgen, we hebben haar tenslotte te leen. Wij hebben vanuit ons zelf diep respect voor de natuur en voor alles wat daar in groeit, bloeit en leeft en zullen alles in het werk stellen, wat binnen onze reikwijdte en macht ligt, op een duurzame wijze onze werkzaamheden uit te voeren met een oog voor onze omgeving. Onze ondernemersstrategie heeft een maatschappelijk verantwoord karakter die u zult herkennen in onder andere aanbestedingen en offertes.

MVO Raamwerk
Om onze visie, doelen een gezicht te geven, hanteren we een MVO raamwerk, dat gekoppeld is aan de Internationale Sustainable Development Goals.

ATKB is gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder, trede 3. U vindt hier de laatste rapportages en resultaten.

Uitwerking Raamwerk

klik hier voor grote afbeelding

ATKB heeft bij het opstellen van de specifieke doelen de SDG (Sustainable Development Goals) als leidraad gebruikt. Per SDG zijn specifieke targets gedefinieerd die bij onze ondernemersstrategie passen, raakvlakken hebben met de uitvoering van werkzaamheden en de interactie met stakeholders terug laat komen. De doelstellingen zijn verwerkt in (meerjaren-)bedrijfsplannen, de verdere uitwerking vindt plaats op afdelingsniveau.
ATKB beschikt over een gemotiveerde MVO werkgroep, daarin hebben verschillende enthousiaste werknemers zitting die de volledige breedte van ATKB vertegenwoordigen.

Maatschappelijke participatie en sponsoring
ATKB neemt haar rol als een maatschappelijk bedrijf serieus. Naast de zakelijke activiteiten participeren we in maatschappelijke organisaties en doelen, in de vorm van betrokkenheid en sponsoring. Sponsoring vindt u hier.

DGBC
ATKB is partner van DGBC, een landelijk organisatie die zich inzet om gebouwen toekomstbestendig te maken. We spreken dan over circulariteit, klimaatadaptatie, CO2 uitstoot en gezondheid. ATKB heeft de rol deze uitgangspunten te hanteren bij BREEAM- projecten.

Netwerk Groene Bureaus
Netwerk groene bureaus is een brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. ATKB is lid van deze organisatie met het doel om kennis te delen op het gebied van de kwaliteit van ecologisch advies en onderzoek. En daarnaast voor het versterken van de sociale samenhang op diverse thema’s zoals de kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid en gedragscodes.

VKB
De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is een vereniging van bodem -en – adviesbureaus en heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren. Wij streven samen naar het verbeteren van wetgeving en meer deregulering. Daarnaast streven we samen naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. ATKB is volwaardig partner van VKB en actief in de werkgroepen.

Duurzame leverancier
De Duurzame leverancier is een platform voor organisaties, grotendeels binnen de branche, welke willen investeren in duurzaamheid. Het doel van dit platform is bedrijven te ondersteunen bij het duurzaam opzetten van de bedrijfsvoering en projecten. Daarbij maakt ATKB tevens gebruik van de themabijeenkomsten, een mooi moment om van elkaar te leren.

AssenvoorAssen (lokaal initiatief)
Onze vestiging Assen is aangesloten bij dit particuliere initiatief, gesteund door de Gemeente Assen en ondernemers in Assen. De missie is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en rond Assen. ATKB draagt als een volwaardig partner bij aan die missie en maakt dankbaar gebruik van het platform en de activiteiten zoals de jaarlijkse Meets&Greets en de workshops.

DuurSamen Zoetermeer (lokaal initiatief)
De stichting DuurSamen Zoetermeer wil het bewustzijn over Duurzaamheid versterken in Zoetermeer en werkt samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. ATKB sluit met ingang van 2021 aan bij dit initiatief.