x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Baggerplan, werkplan en bestek
Baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de havens en rivieren bereikbaar en bevaarbaar te houden voor de scheepvaart, de capaciteit op het gebied van waterberging op peil te houden (nautisch oftewel onderhoudsbaggerwerk) en de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen of te waarborgen (waterbodemsanering). Voor beheerders van watersystemen is inzicht vereist in de kwaliteit en kwantiteit van de baggerspecie. ATKB kan de uitvoeringsplanning, de waterbodemkwaliteit, het te baggeren volume (legger) en de beschikbare afzetlocaties voor u combineren in een meerjarig baggerplan. Indien gewenst voorzien wij tevens in een kostenraming op basis waarvan meerjarige budgetten kunnen worden vastgesteld en gereserveerd.

Ook kan ATKB de voorbereiding van een baggerwerk verzorgen en u ondersteunen middels (niet limitatief):

 • Het doen van een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi);
 • Het opstellen van een werkplan Blbi;
 • Het vooraf melden van toepassing of verspreiding van vrijkomende baggerspecie (Bbk);
 • Het uitvoeren van ecologische voortoetsen en quickscans (natuurwetgeving);
 • Het opstellen van een ecologisch werkprotocol;
 • Het verzorgen van het bestek voor uitvoering van het baggerwerk;
 • De tijdige afstemming met de betrokken bevoegde gezagen.

De meerwaarde van ATKB vloeit voort uit de deskundigheid op het gebied van ecologie, waterbodemonderzoek en wet- en regelgeving. Op elke van deze onderdelen beschikt ATKB over voldoende specialisten.

Directievoering, toezicht en begeleiding
Een goede voorbereiding is cruciaal bij het binnen de planning en het budget realiseren van een baggerwerk. Begeleiding in de uitvoeringsfase is echter zeker zo belangrijk en bij sterk verontreinigde waterbodems zelfs verplicht. Als initiatiefnemer/opdrachtgever wilt u achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

ATKB kan voor u de directievoering en regulier toezicht verzorgen en beschikt over medewerkers met ruime kennis over diverse contract- en besteksvormen zoals UAV/UAV-GC en RAW. Daarnaast beschikt ATKB over deskundig personeel voor de uitvoering van ecologische begeleiding en milieukundige begeleiding bij waterbodemsanering. Onderdeel van de directievoering en begeleiding zijn onder andere:

 • Het tussentijds peilen van de waterbodem;
 • Het toezicht houden op ontgraven/afgevoerde baggerspecie;
 • De monitoring van mors en vertroebeling;
 • Meting en monitoring van het zuurstofgehalte;
 • Het toezicht op het naleven van vereisten uit een ecologisch werkprotocol;
 • Het onderhouden van contact met bevoegde gezagen en overige belanghebbenden.

Milieukundige begeleiding bij waterbodemsanering dient verplicht verricht te worden volgens de vereisten uit de BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg), protocol 6003 (Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen). ATKB is hiervoor gecertificeerd en beschikt tevens over de hiervoor verplichte erkenning volgens KWALIBO.