x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Grondwaterproblematiek is een actueel issue voor zowel overheden, aannemers als particulieren. Bij zowel het voorkomen als het oplossen van grondwaterproblematiek is een goed inzicht in grondwaterstanden en het grondwatersysteem onmisbaar.

Waterwet en het beperken van nadelige gevolgen
Vanuit de Waterwet (artikel 3.6) heeft elke gemeente de verplichting om structureel nadelige gevolgen van hoge of lage grondwaterstanden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (de zogenaamde grondwaterzorgplicht). Gemeenten kunnen in het eigen beleid zelf vastleggen wanneer sprake is van ‘structureel nadelige gevolgen’. Gebeurtenissen als extreme neerslag of een extreem hoge rivierwaterstand, kunnen leiden tot een tijdelijk hogere grondwaterstand en tijdelijke overlast. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de gebruiksfunctie van een perceel ook op de langere termijn (structureel) wordt aangetast. Bij tijdelijke grondwaterproblemen kan daarmee de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk zijn voor het treffen van maatregelen om de overlast te beperken.

Wanneer wél sprake is van ‘structureel nadelige gevolgen’, dan heeft de gemeente een inspanningsverplichting (géén resultaatsverplichting!) om op een doelmatige wijze overlast aan te pakken. Uiteraard zal daarbij per geval een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt van kosten en baten, op basis waarvan een gemeente kan besluiten of en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Onderzoek en maatregelen
Grondwateronderzoek en –monitoring is een van de manieren om (fluctuaties in) grondwaterstanden in beeld te brengen en mogelijke oorzaken van fluctuaties te achterhalen. Door de data uit het grondwatermeetnet op de juiste manier te valideren en te interpreteren kan worden beoordeeld in hoeverre fluctuaties in de grondwaterstanden als structureel of incidenteel gekenmerkt kunnen worden. Uiteraard moet hierbij goed worden gekeken naar de samenhang met bijvoorbeeld waterstanden in nabijgelegen oppervlaktewater, neerslaggegevens en algemene bodemgesteldheid-/opbouw. Door op een dergelijke manier te werk te gaan kunnen oorzaken van overlast worden opgespoord en kunnen op een effectieve manier de te treffen maatregelen worden vastgesteld.

ATKB en grondwatermeetnetten
In projecten voor Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen heeft ATKB een ruime ervaring opgebouwd met de aanleg en het beheer van grondwatermeetnetten en met de langdurige monitoring/dataverzameling die hierop volgt. Met behulp van praktische software kunnen wij de verkregen data op effectieve wijze valideren en interpreteren. In combinatie met onze praktische kijk op grondwaterproblematiek kunnen wij zo onze opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het treffen van de juiste maatregelen.

Door een breed dienstenpakket en een groot netwerk van specialisten kan ATKB u bijstaan bij alle aspecten van grondwaterbeheer en aan grondwater gerelateerde vraagstukken. Enkele voorbeelden hiervan zijn

  • Optimalisatie gegevensinwinning en -verwerking bestaande grondwatermeetnetten;
  • Ontwerp en volledige installatie grondwatermeetnet;
  • Beheer en onderhoud grondwatermeetnetten;
  • Monitoring grondwaterstanden met dataloggers, zowel met en zonder telemetrie (op afstand uitleesbaar);
  • Verwerking, validatie en interpretatie van grondwaterstandgegevens;
  • Knelpuntanalyse, inclusief oplossingsmogelijkheden;
  • Heldere en visuele presentatie.