x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Grondwateroverlast
Grondwaterproblematiek is een actueel issue voor overheden maar ook voor aannemers en particulieren. Bij zowel het voorkomen als het oplossen van grondwaterproblematiek is een goed inzicht in grondwaterstanden en het grondwatersysteem onmisbaar. Tegenwoordig zijn er diverse mogelijkheden om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden. Voorbeelden zijn handmatige opnames of opnames middels automatische drukopnemers (dataloggers). Een gedegen kennis van de mogelijkheden is noodzakelijk om een goede keuze te kunnen maken. Met projecten voor Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen heeft ATKB een ruime ervaring opgebouwd met de aanleg en het beheer van grondwatermeetnetten en de hierop volgende langdurige monitoring/dataverzameling. Met behulp van praktische software kunnen wij de verkregen data op effectieve wijze valideren en interpreteren.

Om de oorzaak van grondwateroverlast te achterhalen, maakt ATKB tevens gebruik van historische gegevens, onder andere van het DINOloket, en zelf verzamelde data. Nadat we de grondwateroverlast in kaart hebben gebracht, voeren we een literatuuronderzoek uit waarbij we gebruikmaken van openbare archieven. Indien noodzakelijk zal contact worden opgenomen met de gemeente of het waterschap. Als deze stappen geen uitsluitsel geven, zal een veldonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij kan de lokale doorlatendheid (de k-waarde) worden bepaald alsmede de grondwaterstanden en de diepte van het freatische grondwater en het eerste watervoerende pakket. Waar nodig zullen meetpunten worden ingericht met automatische drukopnemers. Aan de hand van de analyse kunnen wij een advies geven over oplossingen voor de grondwateroverlast.

Met een breed dienstenpakket en deskundige medewerkers kan ATKB u bijstaan bij alle aspecten van grondwaterbeheer en aan grondwater gerelateerde vraagstukken. In combinatie met onze praktische kijk op grondwaterproblematiek kunnen wij u optimaal ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het treffen van de juiste maatregelen.

Bemalingsadvies en bemalingsplan
Ons grondwater is een eerste levensbehoefte maar leidt soms ook tot overlast of onderlast. Wanneer het grondwater zich te laag of te hoog bevindt, kan dit leiden tot schade aan funderingen of vermindering van het leefklimaat. Voor bouwwerkzaamheden, saneringen of infrastructurele projecten kan een bemalingsadvies noodzakelijk zijn. Het doel van een bemalingsadvies is kijken of werken in den droge mogelijk is. Hiervoor zullen het gewenste debiet en het bemalingssysteem worden getoetst op technische haalbaarheid en aan de geldende keur.

ATKB kan voor u het bemalingsadvies en bemalingsplan opstellen, de berekeningen uitvoeren en de eenvoudige modellen opstellen. Tevens kunnen wij de veldmetingen uitvoeren om de doorlatendheid te bepalen. ATKB kan de gehele bemaling van start tot eind begeleiden en heeft ruime ervaring met bemalingen, zowel in het kader van saneringen als voor werken in den droge.

Met onze kennis van de heersende wet- en regelgeving, zowel op nationaal als regionaal niveau, kunnen wij voor u toetsen of uw beoogde bemaling vergunnings- en/of meldingsplichtig is. Wij kunnen voor u de vergunningen aanvragen en de meldingen regelen.