x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In Nederland produceert men gemiddeld meer dan 120 liter afvalwater per persoon per dag, bijvoorbeeld door het gebruik van het toilet, de douche en de (vaat)wasmachine. Niet alleen dergelijk ‘huishoudelijk’ afvalwater valt onder afvalwater maar ook bijvoorbeeld afstromend hemelwater, overtollig koel- of proceswater en onttrokken grondwater worden in Nederland aangemerkt als afvalwater. Hoe omgegaan moet worden met deze soorten afvalwater is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). In sommige gevallen is het omgaan met of lozen van afvalwater vergunningplichtig via de Wet milieubeheer of de Waterwet.

Afhankelijk van het soort activiteit kan ATKB voor u de benodigde meldingen verrichten en controles van kwaliteit en debiet uitvoeren. Ook de effecten van lozingen kunnen in eigen beheer worden vastgesteld. Denk hierbij aan milieuhygiënische (chemische kwaliteit) en ecologische effecten, bijvoorbeeld op visstand en macrofauna.

Naast reguliere controles en meldingen van de vaak voorkomende afvalwaterlozingen beschikt ATKB over de middelen om u te ondersteunen bij lozingen als gevolg van baggerwerkzaamheden, riooloverstorten, bodemsaneringen etc. Meting en monitoring van macrochemie, zuurstof, troebelheid etc., zowel met als zonder telemetrie, (dataverzameling op afstand) behoren tevens tot de mogelijkheden.