x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Kennis van bodemtypen is van belang bij gebiedsinrichting. Met kennis van bodemtypen zorg je ervoor dat watervoerende bodemtypen in de toekomst een rol krijgen als bijvoorbeeld watergang of wadi. Stabiele en droge bodemtypen worden ook ingezet als bouwgrond. Met een goede kennis van bodemtypen voorkom je problemen en biedt het kansen in de toekomst.

Bodemkartering is het in kaart brengen van bodemtypen. Een bodemtype is een gebied met dezelfde bodemopbouw.

Jan Vermeer, milieukundig toezichthouder en bodemkarteerder bij ATKB: “Verschillende factoren bepalen een bodemtype. Hoe een gebied precies is ontstaan in combinatie met de geologische krachten die invloed hebben uitgeoefend op het gebied zijn belangrijk voor een goed beeld. Bodemkartering gaat veel verder dan het plaatselijk in beeld brengen van de bodemkwaliteit en grondsoort. Zo spelen de hoogteligging en grondwaterstanden een belangrijke rol maar ook de consistentie(stevigheid), compactheid, korrelgrote(M50) en doorlatendheid(K-waarde) zijn belangrijk om nauwkeurig in beeld te brengen. Aan de kleur van de bodem is al veel af te lezen over de grondwaterstand in het gebied; bruine kleuren duiden op een goede afwatering, roodbruine en oranje vlekken zijn een aanwijzing voor periodieke wateroverlast. Roestvlekjes in de bovenste lagen geven het peil aan tot waar het grondwater weleens stijgt. Een belangrijk onderdeel van bodemkartering bestaat uit bureaustudie en veldbezoek, ter controle en bevestiging worden boringen uitgevoerd.”

Gecombineerd met een nutriëntenonderzoek geeft bodemkartering een goed beeld van de potenties en uitdagingen in een gebied. Een nutriëntenonderzoek geeft inzicht in de beschikbare nutriënten, waaronder stikstof, in een gebied. Met deze gebundelde kennis kan een goed beheer- en/of inrichtingsplan worden opgesteld.

Heeft u een herinrichting of gebiedsinrichting gepland? Onze doorgronders brengen graag de bodemtypen ter plaatse voor u in kaart!