x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij werkzaamheden aan asbest of renovatie of sloop van gebouwen van voor 1994 is het verplicht een asbestinventarisatie te laten verrichten. Een asbestinventarisatie-rapport geeft inzicht in het voorkomen van asbest en de risico’s bij verwijdering. Het kan daardoor ook heel goed ingezet worden bij overdracht van een gebouw of bij het uitvoeren van een RI&E.

Het voornemen om een bouwwerk te slopen (of te renoveren of alleen het asbest te verwijderen) moet altijd worden gemeld aan de RUD (Regionale UitvoeringsDienst). Het OLO (Omgevingsloket Online) vraagt bij de melding altijd naar de aanwezigheid van asbest. Bij gebouwen van voor 1994 moet er een asbestinventarisatie-rapportage worden overlegd. Ook een asbestverwijderaar of een sloper heeft bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden (asbestverwijdering of sloop) een asbestinventarisatie-rapport nodig in het kader van de RI&E vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Hoe doen we dat, een asbestinventarisatie?
Er wordt een offerte opgesteld, daarvoor zijn al een aantal gegevens nodig.

De opdrachtgever geeft aan wat er precies moet worden onderzocht (reikwijdte):

  • Het gehele bouwwerk of object
  • Een deel van het bouwwerk of object
  • Het bouwwerk of object en het gebied rondom
  • Alleen het gebied rondom het bouwwerk of object

En met welk doel (geschiktheid):

  • Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
  • Geschikt voor alleen de verwijdering van het aangetroffen asbest
  • Geschikt voor alleen renovatie zonder de constructie aan te tasten
  • Geschikt voor volledige renovatie of sloop

Voor "niet geschikt voor asbestverwijdering' kiest een opdrachtgever natuurlijk niet maar een asbestinventarisatie kan leiden tot de conclusie dat eerst een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd alvorens asbest kan worden verwijderd omdat een verontreiniging met asbest is aangetroffen bijvoorbeeld als gevolg van beschadigd niet hechtgebonden asbest.

Daarnaast vraagt ATKB in de offerte of de opdrachtgever informatie over het te onderzoeken object beschikbaar wil stellen zoals, tekeningen, bouwbestekken, eerdere onderzoeken en of er interviews met gebruikers mogen worden gehouden. Deze informatie maakt de asbestinventarisatie beter en goedkoper.

Na opdracht wordt het vooronderzoek uitgevoerd waarbij de beschikbare informatie wordt bestudeerd en in een inventarisatieplan wordt verwerkt. Beschikt de opdrachtgever niet over bouwtekeningen of andere informatie dan wordt het gemeentelijk bouwarchief geraadpleegd. De inventarisatie wordt ingepland en gemeld bij het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem), dit is verplicht en dient minimaal 2 dagen voor uitvoering van de inventarisatie te worden gedaan. In het inventarisatieplan worden ook de in te zetten inventarisatiemiddelen opgenomen zodat met juiste technieken veilig een inspectie kan worden uitgevoerd en monsters kunnen worden genomen.

Bij de uitvoering, wordt het bouwwerk of object geïnspecteerd door de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) van buiten naar binnen en van boven naar beneden en worden de asbestverdachte toepassingen vastgesteld waarbij relevante kenmerken (aard, type, beschadiging, bevestiging, hoeveelheid en dergelijke o.a. op tekening en formulieren) worden vastgelegd. Van asbestverdachte materialen worden monsters genomen voor analyse conform NEN5896 op een hiervoor geaccrediteerd laboratorium.

Als beschadigd niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal is aangetroffen dan wordt direct de opdrachtgever hierover geïnformeerd waarbij gezamenlijk wordt bepaald of en hoe het onderzoek moet worden uitgebreid met een inkadering of risicobeoordeling en of er aanvullende maatregelen door de opdrachtgever moeten worden genomen om blootstelling aan asbest van mensen te voorkomen.

De rapportage van de uitgevoerde asbestinventarisatie bevat de gegevens uit het vooronderzoek, de inspectie, een overzicht van de aangetroffen bronnen, de analyseresultaten en de bepaling van de risicoklasse voor verwijdering van de asbesthoudende materialen SMA-rts. Verplicht is de invoering door het inventarisatiebureau van de gegevens in het LAVS: de bronnen en het asbestinventarisatierapport.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de inventarisatie zo volledig mogelijk te laten zijn en alle mogelijke bronnen van asbest op te sporen, kan het zijn dat er toch asbesthoudende toepassingen niet worden ontdekt. ATKB geeft u de garantie dat bij melding van onontdekt asbest gelijk wordt onderzocht of het onontdekte asbest tot het geïnventariseerde bouwwerk of object heeft behoort en zal in dat geval kosteloos een aanvullende asbestinventarisatie uitvoeren en zo een nieuw asbestinventarisatierapport leveren.